Керівні органи

РЕОМ плідно працює на демократизацію Українського суспільства з 2003 року

Структура організації


Керівні органи організації

✔ Загальні збори членів РЕОМ 
✔ Правління РЕОМ
✔ Голова правління РЕОМ
✔ Виконавчий директор РЕОМ
✔ Ревізійна комісія

Загальні збори членів РЕОМ 

Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів, які скликаються не рідше одного разу на рік. За рішенням Правління Організації або на письмову вимогу Ревізійної комісії, або на вимогу не менше 2/3 членів Організації, або на вимоги не менше 2/3 відокремлених підрозділів позачергові Загальні збори мають бути скликаними протягом п’ятнадцяти днів. Якщо вимога членів Організації не виконана, вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори. Кожен член Організації, що бере участь у Загальних зборах, має один голос.

До виняткової компетенції Загальних зборів РЕОМ належать:

✔ затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
✔ визначення основних напрямків діяльності Організації;
✔ обрання членів та Голови Правління;
✔ затвердження річного фінансового звіту та бюджету Організації;
✔ обрання складу Ревізійної комісії, заслуховування звітів про діяльність;
✔ затвердження звітів Голови правління Організації та Ревізійної комісії Організації;
✔ вирішення питань реорганізації та припинення діяльності Організації;
✔ прийняття рішення про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Рішення Загальних зборів членів РЕОМ приймаються простою більшістю голосів за умови участі у голосуванні не менш як половини членів Організації.

Правління РЕОМ

Вирішення найважливіших питань діяльності у період між Загальними зборами здійснює Правління Організації, яке очолює Голова правління. Правління збирається на свої засідання за необхідністю, але не рідше ніж один раз на рік. Засідання Правління легітимні при наявності двох третин його членів. Рішення приймаються голосуванням більшістю голосів, у випадку рівного розподілення голосів вирішальний голос має Голова правління.
До повноважень Правління належать:
✔ сприяння розширенню ресурсних джерел діяльності Організації;
✔ прийняття рішень про вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підписання міжнародних угод;
✔ реалізація рішень Загальних Зборів членів Організації;
✔ розробка стратегічних завдань та планів Організації;
✔ визначення цілей, завдань та форм діяльності Організації;
✔ затвердження бюджету, планів, проектів та звітів про їх виконання;
✔ затвердження символіки та зразків реквізитів Організації;
✔ прийняття рішення про створення підрозділів Організації (а також центрів, клубів, та ін. структур, створених на базі Організації) та затвердження їх положень;
✔ вибори заступника Голови правління - Виконавчого Директора з метою ефективного здійснення діяльності Організації відповідно до Статуту (за потребою);
✔ прийняття рішення про утворення Ради експертів при Організації та затвердження положень про її діяльність відповідно до цього Статуту;
✔ визначення часу та місця проведення Загальних Зборів та формування їх порядку денного;
✔ підготовка звітів про діяльність Організації на розгляд Зборів;
✔ подання на розгляд та затвердження Загальним Зборам складу Ревізійної комісії;
✔ затвердження проектів та проектних заявок (згідно стратегії);
✔ залучення до роботи незалежних експертів;
✔ призначення аудиторської перевірки діяльності Організації.

Правління обирається та/або переобирається Загальними зборами членів Організації у складі Голови правління та не менше двох членів. Обрані члени Правління займають свою посаду впродовж п’яти років. Рішення Правління оформлюються протоколами за підписом Секретаря правління.

Голова правління РЕОМ

Голова правління є керівником Організації та здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень. Голова правління обирається строком на 5 років на Загальних зборах.

Функції Голови правління:

✔ очолює Правління та представляє його в стосунках з членами Організації та Загальними Зборами членів Організації;
✔ визначає порядок денний засідань Загальних Зборів та Правління Організації;
✔ представляє Організацію в Україні та за її межами;
✔ розробляє програми та проекти діяльності Організації;
✔ налагоджує контакти між РЕОМ та іншими організаціями і структурами;
✔ діє без доручення від імені Організації у відносинах з юридичними та фізичними особами;
✔ є розпорядником фінансових та не фінансових ресурсів Організації з правом першого підпису, складає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває у фінансово-кредитних закладах поточні та інші рахунки Організації;
✔ розпоряджається коштами Організації відповідно до визначених напрямків їх використання та в рамках затвердженого бюджету на підставі рішень Правління;
✔ укладає цивільно-правові договори та угоди від імені Організації;
✔ забезпечує контроль за діяльністю підпорядкованих Організації підрозділів, зокрема, осередків, філій, відділень та інших юридичних осіб, заснованих Організацією;
✔ забезпечує виконання внутрішньої політики та правил Організації;
✔ затверджує внутрішні документи Організації;
✔ формує штат працівників Організації, укладає угоди з працівниками Організації та контролює їх діяльність;
✔ встановлює форми та системи оплати праці штатних працівників;
✔ призначає та затверджує головного бухгалтера Організації;
✔ має інші права, передбачені Статутом та внутрішніми документами Організації.
Рішення Голови правління оформлюються його розпорядженнями / наказами.

Виконавчий директор РЕОМ

Голова правління має право тимчасово або постійно делегувати викладені вище повноваження Виконавчому Директору Організації.

Виконавчий Директор Організації має право:
✔ представляти інтереси Організації у всіх установах як на території України, так і за її межами;
✔ діяти без доручення у відносинах з юридичними та фізичними особами;
✔ координувати роботу підпорядкованих йому підрозділів Організації, зокрема, осередків, філій, відділень та інших юридичних осіб, заснованих Організацією;
✔ за згодою Правління, здійснювати оперативне управління майном та коштами Організації;
✔ укладати цивільно-правові договори та угоди від імені Організації;
✔ здійснювати іншу діяльність, яка не є компетенцією інших органів Організації та не суперечить положенням Статуту;
✔має інші права, передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
Рішення Виконавчого Директора оформлюються його розпорядженнями або наказами.

Ревізійна Комісія

Контролюючим органом управління РЕОМ є Ревізійна Комісія, персональний склад якої, в кількості не менше трьох осіб, обирається та/або переобирається Загальними Зборами Організації. Обрані члени Ревізійної Комісії займають свої посади впродовж трьох років.

До повноважень Ревізійної Комісії Організації належать:
✔ одержувати від керівних органів і працівників Організації будь-яку інформацію про фінансову діяльність, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;
✔ складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Організації.

Перевірка діяльності Організації проводиться ревізійною комісією з періодичністю один раз на рік. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів.

Об'єднуємо людей з активною громадянською позицією

Приєднуйся до нашої команди!

Просуваємо демократію та повагу прав людини
Сприяємо встановленню гендерної рівності
Працюємо над побудовою миру в Україні
Підтримуємо місцеві ініціативи та розвиток громад

Замовити дзвінок

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie та з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.